navigácia

Stránky predmetovej komisie odborná prax

O predmetoch

Odborná prax študentov Obchodnej akadémie v Prievidzi

Podľa platných učebných plánov je predmet prax povinným vyučovacím predmetom  s integrujúcou funkciou. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli  prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Výstupné všeobecné ciele predmetu:

·    mať osvojené praktické zručnosti a návyky potrebné pre praktické riešenie ekonomických úloh

·    dokázať prakticky aplikovať poznatky získané v teoretických predmetoch,

·    vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané ekonomické úlohy.

Predmet prax sa realizuje v  súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (ďalej len Výklad). Je samostatným vyučovacím predmetom.

1  Termíny praxe

2  Témy prác z praxe

3  Pokyny na spracovanie prác z praxe

4  Povinnosti žiakov


5  Denník praxe a potvrdenie o absolvovaní odb. praxe

1  Termíny praxe

Termíny odbornej praxe

v školskom roku 2009/2010

 4. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia a

2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika

 termín: 28. 09. 2009 – 9. 10. 2009

  

3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia

 termín: máj 2010

   

2  Témy prác z praxe

Témy prác dostanú žiaci pred nástupom na prax od vyučujúceho podnikovej ekonomiky, resp. predmetu prax.


TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE Z PRAXE: do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia odbornej praxe.

3  Pokyny na spracovanie práce z praxe

Práca obsahuje:

        titulný list

 • obsah (zoznam jednotlivých častí, kapitol s uvedením číslovania)  bez čísla kapitoly,  bez čísla strany
 • denník praxe                                      bez čísla kapitoly, bez čísla strany
 • úvod  (stručné informácie o podniku, v ktorej bola prax vykonávaná a zdôvodnenie výberu témy)
 • jadro (samotná téma práce členená na kapitoly a podkapitoly, spracovaná na základe získaných poznatkov z praxe). V jadre je obsiahnutá teoretická časť práce a analytická časť práce.
 • záver (krátke hodnotenie praxe a spracovanej práce študentom a poukázanie na súvislosti praxe s teoretickými vedomosťami)                       bez čísla kapitoly
 •  zoznam použitej literatúry – uvedie sa abecedný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora.    bez čísla kapitoly
 • prílohy (rôzne písomnosti získané počas absolvovania praxe vyplnené podľa pokynov zamestnancov podniku, tabuľky, grafy a pod.)       bez čísla kapitoly, čísla strán

Formálna úprava práce z praxe:

1. Rozsah práce -      minimálne 6-8 strán (okrem titulného listu, obsahu, denníku praxe

                                   a príloh). Práca je napísaná na papieri formátu A4. Odporúča sa písať

                                   iba na jednu stranu, t.j. nepoužívať obojstrannú tlač.

                                   Práca sa odovzdáva v tlačenej podobe v 1 exemplári.

2. Písmo -                   veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, resp. Courier New

3. Riadkovanie -        1,5

4. Okraje -                 horný a dolný okraj 25 mm od hornej resp. dolnej hrany listu    

                                    ľavý okraj 30 mm, pravý okraj 20 mm                        

5. Číslovanie strán -  arabskými číslicami, rovnakým typom písma ako hlavný text, bez

                                    pomlčiek, v strede strany, s umiestnením v dolnej časti strany

                                    (titulný list, obsah, denník praxe a prílohy - strany nečíslujú).

6. Prílohy -                 každá príloha sa začína na novej strane. Označujú sa napr. Príloha A,

                                    Príloha B ... resp. Príloha 1, Príloha 2 ...

7. Úprava nadpisov a čiastkových nadpisov - Platia tu zásady:

                                    A/ nadpisy sa oddeľujú od predchádzajúceho textu dvoma prázdnymi

                                     riadkami, od nasledujúceho textu jedným prázdnym riadkom,

                                    B/ nadpisy sa zvýrazňujú (veľké písmená, tučné písmo, podčiarknutie

                                     a pod. Ak sa použije  podčiarkovanie, podčiarkuje sa len text, jeho

                                     číselné alebo abecedné označenie sa nepodčiarkuje),

                                    C/ nadpisy, ktoré neobsahujú číselné alebo abecedné označenie, píšu

                                     sa od ľavej zvislice,

                                    D/ číselne alebo abecedne označené nadpisy sa píšu od ľavej zvislice,

                                     medzi číslom alebo písmenom a názvom kapitoly sa vynechajú 2

                                     medzery. Druhý a ďalšie riadky nadpisu sa začínajú písať pod prvým

                                     písmenom nadpisu v prvom riadku.

                                    Príklady písania nadpisov:

-  názov hlavnej kapitoly – veľkosť 14   (1  NADPIS)

-  názov podkapitoly – veľkosť                      (1.1  Nadpis)

8. Číslovanie častí, odstavcov - na číslovanie sa používajú iba arabské číslice, za číslom na prvej úrovni sa nedáva bodka. Inak sa bodka kladie vždy medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne.

                                    Napr.:   1  Internet  

1.1    Stručná charakteristika internetu

Dodržiava sa tu STN 01 6910 s možnosťami stupňovitého členenia textu, členenia textu od zvislice alebo kombinovaného členenia textu.

9. Členenie textu -     logicky ucelené časti textu sa píšu do samostatných odsekov. Odseky sa oddeľujú 1 prázdnym riadkom. Prvý riadok odseku sa môže začínať:

                                    a/ od ľavej zvislice

                                    b/ so zarážkou.

10. Tabuľky -            každá tabuľka má svoje poradové číslo (arabské) a názov. Číslo a názov sa umiestňujú nad tabuľku.

                                    Napr.:            

                                    Tabuľka 1  Výsledky výskumu štruktúry zamestnancov

11. Ilustrácie -            obrázky, grafy, nákresy, schémy a pod. Označujú sa napr. Obrázok 3 (toto označenie sa umiestni pod ilustráciou).

12. Titulný list -         obsahuje nasledovné údaje:

·        Názov školy (umiestnenie 25 mm od hornej hrany listu papiera, veľkosť písma 14)

OBCHODNÁ AKADÉMIA, F. MADVU  2, 971 29 PRIEVIDZA

·        Názov témy (umiestnenie 100 mm pod názvom školy, vycentrovať na stred, veľkosť písma 14),

·        Práca z praxe (umiestniť pod názov témy s vynechaním 1 prázdneho riadku),

·       

Názov pracoviska      umiestniť v Ľ časti 30 mm oddolnej hrany listu papiera pod seba  

·        Školský rok              umiestniť v Ľ časti 30 mm oddolnej hrany listu papiera pod seba

                            .        Meno a priezvisko   umiestniť v P časti 30 mm oddolnej hrany listu papiera pod seba

                            .        Trieda                       umiestniť v P časti 30 mm oddolnej hrany listu papiera pod seba                                                                                         

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE Z PRAXE: do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia odbornej praxe, prípadne termín odovzdania, tému práce z praxe, určí príslušný vyučujúci predmetu POE,  PRAX.

Pokyny a prípadné odlišnosti spracovania práce z praxe budú pre študentov 2. ročníka pomaturitného štúdia bližšie upresnené vyučujúcim predmetu PRAX.

4  Povinnosti žiakov

Predmet prax je povinným vyučovacím predmetom, ktorého úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy v 3. a 4. ročníku, prípadne v 2. ročníku pomaturitného štúdia, v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Začiatok a koniec pracovnej doby je stanovený v dohode.    Prax je možné absolvovať v tom istom podniku v 3. aj 4. ročníku len v tom, prípade, ak sa jedná o podnik, kde je možné v ďalšom roku zmeniť oddelenie, úsek, odbor ... Túto zásadu je potrebné rešpektovať hlavne vo fáze prípravy praxe - v štádiu výberu miesta na absolvovanie odbornej praxe.

Povinnosti žiaka počas praxe:

a)      dodržiavať pracovný poriadok podniku, kde sa bude vykonávať odborná prax a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe;

b)      dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

c)      dodržiavať stanovenú pracovnú dobu. Podnik nesmie poverovať žiaka prácou nadčas.  Počas praxe nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené vzďaľovať sa z pracoviska (napr. pošta, banka, ...)

Prípadnú jednorázovú zmenu pracovnej doby, absenciu a termín nahradenia  je nutné nahlásiť škole minimálne jeden deň   v o p r e d   na sekretariát riaditeľa školy po predchádzajúcom súhlase pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe.

Aj v prípade neprítomnosti na pracovisku len určitý čas z pracovného dňa z rôznych dôvodov (návšteva lekára, práceneschopnosť, reprezentácia školy a pod.) je nevyhnutné vopred nahlásiť čas absencie.

Každú neprítomnosť na pracovisku je potrebné si  n a h r a d i ť   počas  konania praxe, prípadne po dohode a so súhlasom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska je možné si prax nahradiť aj v inom náhradnom termíne;

d)      rešpektovať pokyny zodpovedných pracovníkov podniku, ktorí budú zabezpečovať organizovanie praxe priamo na pracovisku;

e)      používať telefón, fax, internet, kopírovacie zariadenia, prípadne iné technické zariadenia len so súhlasom pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe;

f)        vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu;

g)      počas vykonávania praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska;

h)      údaje získané o podniku, v ktorej sa bude vykonávať prax je možné použiť len na vyučovacie účely, t.j. dodržiavať zásadu mlčanlivosti;

i)        po ukončení praxe je žiak povinný do konca týždňa po príchode do školy odovzdať kompletnú odbornú prácu, ktorá je spolu s písomným hodnotením v potvrdenom dennom zázname z praxe súčasťou hodnotenia žiaka v predmete prax.

5  Denník praxe a potvrdenie o absolvovaní odb. praxe - vzory

    Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe

/hodnotiaci formulár – súčasť denníka praxe/

Názov organizácie:     ...................................................................................................................

Sídlo:                          ...................................................................................................................

Zastúpená:                  ...................................................................................................................

p  o   t   v   r   d   z   u   j   e,

že ..................................................................................

študent Obchodnej akadémie Prievidza

absolvoval(a) odbornú prax od ..........................  do .............................

v celkovom plánovanom rozsahu 60  hodín.


Praxe sa nezúčastnil v dňoch.................................................., v celkovom trvaní.............hodín.

Neprítomnosť na praxi  si počas trvania praxe nahradil/nenahradil.

(V prípade náhrady praxe uveďte aj presné termíny a časový rozsah)

 

Prax prebiehala v  prevádzkach/oddeleniach:

............................................................................................................................

S náplňou práce:

............................................................................................................................

Hodnotenie študenta:

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Prístup  k práci            

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Plnenie si svojich povinností  

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->Aktivita   a iniciatíva

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->d)      <!--[endif]-->Zodpovednosť  

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->e)      <!--[endif]-->Pochopenie pracovnej  problematiky

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->f)        <!--[endif]-->Komunikácia s verejnosťou a pracovníkmi

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->g)      <!--[endif]-->Správanie

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->h)      <!--[endif]-->Dochvíľnosť a dochádzka

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->i)        <!--[endif]-->Upravenosť praktikanta

1 - 2 - 3 - 4 - 5

<!--[if !supportLists]-->j)        <!--[endif]-->Predpoklad vhodnosti na výkon danej  profesie

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Spolu

                    

Celkový počet bodov 50 (Najvyššie čiastkové hodnotenie je hodnotou 5. Najnižšie hodnotou 1).

                                    .................................................... 

                                                      Pečiatka, meno a podpis zástupcu firmy/organizácie


Miesto vystavenia............................


Dátum ............................................

                                                  DENNÍK  PRAXE

                                                                                 

Meno a priezvisko ....................................

Dátum

 Podrobný popis činnosti žiaka

Podpis pracovníka povereného organizovaním praxe

    Vypracovala a ďalšie informácie môže poskytnúť: Ing. Marcela Čiscoňová, prípadne vyučujúci predmetu POE.

rievidza, september 2009

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
  F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
 • +421 46 5438118

Fotogaléria